. .

Drukowanie rozpoczęte

O firmie

Nota prawna i polityka prywatności

Informacje o stronie

Warunki korzystania z witryny internetowej Schenker Sp. z o.o.
(zwanej w dalszej części witryną internetową)

PRAWA AUTORSKIE DO WITRYNY INTERNETOWEJ
Treść i wygląd niniejszej witryny internetowej jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa do całej zawartości witryny internetowej, są zastrzeżone. Wszelkie wnioski związane z prawami autorskimi do witryny internetowej należy kierować do Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

PRAWO DO ODTWARZANIA
Każdy podmiot korzystający z witryny internetowej może korzystać z wydruków treści znajdujących się na witrynie internetowej (zwanych w dalszej części Materiałami) lub elektronicznej wersji Materiałów, o ile łącznie spełnione zostaną następujące wymagania:

  • Materiały będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy z Schenker sp. z o.o. ,
  • Materiały będą stanowiły integralną całość, bez jakiejkolwiek modyfikacji,
  • Korzystanie z Materiałów nie będzie naruszało praw do korzystania ze znaków towarowych znajdujących się na Materiałach opublikowanych na witrynie internetowej lub innych praw Schenker sp. z o.o. lub osób trzecich.
  • Jakiekolwiek inne niż określone powyżej odtwarzanie lub inne korzystanie z witryny internetowej i poszczególnych Materiałów wymaga uprzedniej pisemnej zgody Schenker sp. z o.o.
  • Schenker sp. z o.o. zastrzega, że niektóre treści zawarte w niniejszej witrynie  internetowej mogą podlegać prawom autorskim osób trzecich. W związku z tym kopiowanie lub wykorzystanie tych treści wymaga uzyskania zgody tych podmiotów za pośrednictwem Schenker sp. z o.o.

MOŻLIWOŚĆ WPROWADZANIA PRZEZ SCHENKER SP. Z O.O. ZMIAN W TREŚCIACH WITRYNY INTERNETOWEJ
Schenker sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej witrynie internetowej oraz do wyłączenia lub usunięcia jej treści bez uprzedzenia. Powyższe uprawnienie Schenker sp. z o.o. dotyczy również informacji dostarczanych do kontrahentów za pośrednictwem serwisów on line, w tym  aplikacji do śledzenia drogi przesyłek, rezerwacji on–line,  czasów dostawy na poszczególnych kierunkach, symulacji kosztów frachtu. Schenker sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdym czasie.
Powyższe uprawnienie do zmian nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek uprzedzenia o wprowadzanych zmianach został wprost zastrzeżony przez Schenker sp. z o.o. w treści poszczególnych Materiałów. W takiej sytuacje stosowane będą zasady określone w poszczególnych Materiałach.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI POWSTAŁEJ W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM WITRYNY INTERNETOWEJ
Wszystkie informacje na stronie internetowej są dostępne w takim stanie w jakim zostały wytworzone ( „as is”) bez żadnej gwarancji co do ich treści, z zastrzeżeniem postanowień w zdaniu następnym. W przypadku stosowania dokumentów standardowych, które stają się częścią umowy z Schenker sp. z o.o. na skutek odwołania do nich w zleceniu lub umowie Schenker sp. z o.o. gwarantuje ich treść w zakresie w jakim wynika to z tych Materiałów, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Schenker z tytułu gwarancji treści Materiałów w żadnym przypadku nie może być większa niż określona w niniejszej informacji prawnej.

W zakresie dozwolonym przez prawo Schenker sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód, bezpośrednich lub pośrednich, jakie mogą wynikać z wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej witrynie oraz na stronach internetowych, które mogą być z nią powiązane., Powyższe wyłączenie obejmuje między innymi utratę zysków, poniesienie dodatkowych kosztów, zakłócenie działalności, utratę programów lub innych danych dotyczących systemu obsługi informacji o użytkownikach lub szkody wyrządzone w tym zakresie.

W szczególności odpowiedzialność Schenker jest wyłączona w każdym przypadku, jeżeli szkoda powstała na skutek lub w związku z działaniem osoby trzeciej, obejmującą między innymi nieautoryzowaną przez Schenker sp. z o.o. ingerencję w treści niniejszej witryny internetowej.  W szczególności Schenker nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wprowadzenia do witryny internetowej przez kogokolwiek programów i informacji zawierających  wirusy, robaki, konie trojańskie czy jakiekolwiek inne programistyczne procedury komputerowe, których przeznaczeniem jest niszczenie, zakłócanie pracy, przechwytywanie lub przywłaszczenie dowolnych informacji lub naruszenie prawa. Linki do innych witryn internetowych zamieszczane są wyłącznie dla wygody użytkowników niniejszej witryny internetowej. Schenker sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści lub wykorzystanie stron internetowych nie stanowiących części niniejszej witryny internetowej oraz należących do osób trzecich.

JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE
Spory związane z niniejszymi warunkami korzystania z witryny internetowej, ograniczeniem odpowiedzialności Schenker sp. z o.o. oraz wszelkimi roszczeniami związanymi z korzystaniem z informacji zawartych w niniejszej witrynie internetowej podlegają prawu polskiemu, a strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Schenker sp. z o.o.

***

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności użytkowników serwisu www.logistics.dbschenker.pl ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy informacje wyjaśniające zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach tej witryny.

I. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych użytkowników serwisu

1. Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego www.logistics.dbschenker.pl, przetwarzane są przez zarządcę witryny: Schenker Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa, posiadającą nr NIP: 527-010-38-24, nr REGON: 010500539, nr KRS: 0000040104, będącą jednocześnie administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Zbiory danych na naszej stronie dotyczą:

a) danych zbieranych w celu rejestracji

Użytkownik, który chce skorzystać z niektórych funkcji naszego serwisu, tj. Zostań kurierem – aplikuj!, Aplikacja dla przewoźników, Napisz do nas, musi zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza. Podczas wypełniania formularzy w celu rejestracji użytkownika pytamy m.in. o imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, telefon, kategorię prawa jazdy, doświadczenie zawodowe, preferowany pojazd, preferowany region pracy, nazwę firmy, preferowane kierunki transportu, typy ciągników, typy naczep, typy samochodów. Podczas rejestracji użytkownik jest pytany, czy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2002 Nr 102 poz 926 z późn.zm.).

b) danych zbieranych automatycznie

Podczas wizyty użytkownika w naszym serwisie internetowym automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, lokalizacja itp.

3. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny, czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Zbierane przez Schenker Sp. z o.o. dane użytkowników witryny przetwarzane są zgodnie z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim spoza Schenker Sp. z o.o. Zewnętrzni usługodawcy, którzy w imieniu firmy zajmują się przetwarzaniem danych, są zobowiązani na mocy umowy do ścisłego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, i w związku z powyższym nie są uznawani za „osoby trzecie” w rozumieniu przepisów o ochronie danych.

5. Nasza baza danych klientów i serwer internetowy wyposażone są w najnowocześniejsze zabezpieczenia i zgodnie z naszą wiedzą zapewniają najlepszą możliwą ochronę danych użytkowników przed ich utratą, wykorzystaniem do niewłaściwych celów, nieuprawnionym dostępem, a także ujawnieniem, zmianami oraz usunięciem. Dane użytkowników są przesyłane na nasz serwer internetowy przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa.
 
6. Wykorzystywanie danych:

a) Schenker Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

b) Dane zbierane w celu rejestracji (np. Zostań kurierem – aplikuj!; Aplikacja dla przewoźników) będą wykorzystywane wyłączenie w celach rekrutacyjnych.

c) Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

d) Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

II. Polityka cookies

W serwisie www.logistics.dbschenker.pl, zarządzanym przez Schenker Sp. z o.o. stosuje się tzw. pliki cookies. Więcej w Polityce wykorzystywania cookies.


III. Zmiany polityki prywatności

Schenker Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności w serwisie: www.logistics.dbschenker.pl, która z dniem publikacji stanie się obowiązującą.

IV. Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących Polityki Prywatności stosowanej przez Schenker Sp. z o.o., prosimy o kontakt na adres wskazany w punkcie I.1. lub korzystając z formularza kontaktowego w zakładce: Napisz do nas.

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2016

Do początku strony

  • European Foundation for Quality Management
  • CSR
  • Certyfikat AEO F dla DB Schenker
  • DB Schenker Logistics znajduje się w TOP 5 krajów zaangażowanych w Cargo 2000 globalnie.
  • Award