. .

Drukowanie rozpoczęte

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu w Krakowie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż nieruchomości.

Ogłaszający przetarg: Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040104, NIP: 527-01-03-824, REGON: 010500539, kapitał zakładowy: 186 294 430 PLN.

Przedmiot przetargu

Ogłaszający przetarg, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość (zwane też dalej łącznie nieruchomością), zlokalizowanych:

Kraków, ul. Murowana, działka gruntu nr 5 o powierzchni 945 m2, obręb nr 8 jednostka ewidencyjna Kraków Krowodrze, objętych księgą wieczystą KW - KR1P/00099037/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, IV Wydział ksiąg Wieczystych.

Właściciel: Skarb Państwa, właściciel budynku i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość oraz użytkownik wieczysty gruntu do dnia 15.12.2089 r:

Schenker Sp. z o. o. ul. Żwirki  i Wigury 18, 02-092 Warszawa.

Miejsce przetargu i miejsce  składania ofert:

Schenker Sp. z o.o. Oddział Wrocław ul. Krzemieniecka 116, 54-613 Wrocław

Forma składanych ofert:

Oferty powinny być złożone w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg- sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie, działka gruntu nr 5, obręb nr 8, KR1P/00099037/3” skierowanej na adres:  Sekretariat Schenker Sp. z o.o. Oddział Wrocław  ul. Krzemieniecka 116,  54-613 Wrocław

Termin składania ofert:

do dnia 21.11.2016 roku, do godz.10.00.

Otwarcie ofert:             

22.11.2016 r.  godz. 11.00

Warunki przetargu:        

Warunki przetargu zostały umieszczone na stronie internetowej: https://www.dbschenker.pl/log-pl-pl/start/o-firmie/aktualnosci/ogloszenie_o_przetargu.html             

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny i w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Ogłoszenie lub warunki przetargu mogą być zmienione albo odwołane przez Ogłaszającego przetarg w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Warszawa, dnia 28 października 2016 roku

Ostatnia aktualizacja: 04.11.2016

Do początku strony

  • European Foundation for Quality Management
  • CSR
  • Certyfikat AEO F dla DB Schenker
  • DB Schenker Logistics znajduje się w TOP 5 krajów zaangażowanych w Cargo 2000 globalnie.
  • Award