. .

Drukowanie rozpoczęte

Odpowiedzialny biznes

Czas Pomagania w DB Schenker

Program wolontariatu pracowniczego.

Od 2008 roku wolontariat pracowniczy w DB Schenker promowany jest na zasadzie konkursu pod nazwą Czas Pomagania w DB Schenker. Zespoły pracowników z każdej lokalizacji firmy mogą przygotować i realizować własne pomysły na projekty adresowane do lokalnych społeczności. Kapituła konkursu, złożona z kluczowych menedżerów, 2 razy w roku wybiera projekty, które otrzymają dofinansowanie. Firma przekazuje liderom projektów środki finansowe niezbędne do realizacji ich pomysłów. Warunkiem uzyskania wsparcia jest ciekawy pomysł, praca zespołowa oraz partnerstwo z lokalną organizacją społeczną lub instytucją publiczną.

Program wolontariatu ma dwie edycje: 

  • jesienno - zimową pod nazwą Świąteczny Czas Pomagania,
  • oraz wiosenno - letnią pod nazwą Zielony Czas Pomagania.

ŚWIĄTECZNY CZAS POMAGANIA

Projekty wolontariackie w ramach konkursu Świąteczny Czas Pomagania realizowane są w DB Schenker od 2008 roku. Zespoły pracowników tworzą pomysły na świąteczne akcje adresowane do najbardziej potrzebujących w lokalnych społecznościach. W ramach programu podejmowane są zróżnicowane inicjatywy. Pracownicy DB Schenker  m.in. organizują spotkania mikołajkowe dla dzieci ze świetlic i szpitali, remontują pomieszczenia domów dziecka, przygotowują wigilie dla bezdomnych oraz organizują zbiórki produktów dla schronisk dla zwierząt.  

Świąteczny Czas Pomagania DB Schenker, DB Schenker


ZIELONY CZAS POMAGANIA

W okresie letnim 2009 roku firma po raz pierwszy zorganizowała dla pracowników konkurs Zielony Czas Pomagania. Celem tej odsłony wolontariatu pracowniczego DB Schenker jest neutralizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, a przy tym edukacja w zakresie działań ekologicznych i promowanie proekologicznych postaw. Podobnie jak w świątecznej edycji programu do udziału w akcji zapraszani są partnerzy biznesowi firmy oraz społeczności lokalne. Wśród zrealizowanych do tej pory ekoprojektów można wymienić m.in. sprzątanie dna jeziora przez płetwonurków, oczyszczanie linii brzegowej rzek i jezior, sadzenie drzew i kwiatów, przygotowywanie kącików zieleni w ogrodach domów dziecka oraz organizacja ekofestynów.  

Jak wybieramy partnerów społecznych do projektów wolontariackich?

Zależy nam na wspólnym poszukiwaniu rozwiązań, które odpowiadają lokalnym potrzebom, równocześnie przynosząc pożytek wszystkim zaangażowanym stronom.

Konkursowy charakter programu:
1. rozpoczęcie współpracy – wspólne przygotowanie projektu/ daje szansę otrzymania dofinansowania na jego realizację.
2. pomoc na rzecz danej instytucji/organizacji może być działaniem jednorazowym, nie musi być kontynuowana w kolejnych latach. Organizacja ta może wziąć udział w kolejnym projekcie firmy na rzecz innej placówki.

Kryteria wyboru partnera społecznego:
- wiarygodność i transparentność – sprawdzenie statusu organizacji, wcześniejszych działań i wyników;

- ważna potrzeba społeczna – czym zajmuje się dana organizacja, po co istnieje?

- otwarta postawa – pozytywne nastawienie do współpracy z biznesem i wolontariuszami;

- partnerskie relacje – przyjaźni, pozytywnie nastawieni ludzie.

Współodpowiedzialność:
Organizacja jest naszym partnerem – ma aktywną rolę w kreowaniu i realizowaniu projektu. Wspólnie ustalamy:
- wzajemne zobowiązania stron,
- podział zadań i obowiązków,
- formy kontaktu,
- harmonogram,
- budżet i sposób jego rozliczenia itd.

Po zakończeniu projektu niezwykle istotna jest ewaluacja projektu, w tym zebranie informacji zwrotnej od partnera społecznego. Wspólnie podsumowujmy projekt - omawiamy co było dobre, co mogło być zrobione lepiej i o co zadbać w przyszłości. Zebrane w ten sposób dane ułatwiają nam realizowanie kolejnych projektów.

Ostatnia aktualizacja: 10.04.2017

Do początku strony

  • European Foundation for Quality Management
  • CSR
  • Certyfikat AEO F dla DB Schenker
  • DB Schenker Logistics znajduje się w TOP 5 krajów zaangażowanych w Cargo 2000 globalnie.
  • Award